Sản phẩm - THANH LOI CO., LTD

Bộ điều hưởng anten

Bộ điều hưởng anten PC-1000C3:

 • Trở kháng đầu vào: 50Ω

 • Trở kháng tải: 2-30Ω điện trở, 200-1500pF điện dung

 • Tần số hoạt động: 190-650kHz

 • Công suất đầu vào: lên tới 500W

 • Đạt tiêu chuẩn IP66

 • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

 • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-1000H3:

 • Trở kháng đầu vào: 50Ω

 • Trở kháng tải: 2-30Ω điện trở, 200-1500pF điện dung

 • Tần số hoạt động: 1500-1800kHz

 • Công suất đầu vào: lên tới 500W

 • Đạt tiêu chuẩn IP66

 • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

 • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-1000M3:

 • Trở kháng đầu vào: 50Ω

 • Trở kháng tải: 2-30Ω điện trở, 200-1500pF điện dung

 • Tần số hoạt động: 500-1250kHz

 • Công suất đầu vào: lên tới 500W

 • Đạt tiêu chuẩn IP66

 • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

 • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-3000:

 • Trở kháng đầu vào: 50Ω

 • Trở kháng tải: 2-25Ω điện trở, 700-1500pF điện dung

 • Tần số hoạt động: 190-625kHz

 • Công suất đầu vào: lên tới 1500W

 • Đạt tiêu chuẩn IP66

 • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

 • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-.5Kilo:

 • Trở kháng đầu vào: 50Ω

 • Trở kháng tải: 2-25Ω điện trở, 700-1500pF điện dung

 • Tần số hoạt động: 190-535kHz

 • Công suất đầu vào: lên tới 2000W

 • Đạt tiêu chuẩn IP66

 • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

 • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)

 
Bộ điều hưởng anten PC-1Kilo:

 • Trở kháng đầu vào: 50Ω

 • Trở kháng tải: 2-25Ω điện trở, 700-1500pF điện dung

 • Tần số hoạt động: 190-535kHz

 • Công suất đầu vào: lên tới 4000W

 • Đạt tiêu chuẩn IP66

 • Nguồn điện cấp từ máy phát NDB

 • Bộ cấp nguồn 115/230VAC (tùy chọn)